Go to menu
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. Accept More information

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN GENIMEDICAL B.V.

Definities:
Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
• GeniMedical: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GeniMedical B.V., gevestigd te (5657 EZ) Eindhoven aan Flight Forum 1500, ingeschreven in de KVK met KVK-nummer: 33299059.
• Klant: de partij die opdracht geeft aan GeniMedical met betrekking tot onder andere: koop en/ of het verrichten van diensten dan wel iedere (rechts)persoon tot wie GeniMedical haar aanbiedingen richt respectievelijk iedere (rechts)persoon die van GeniMedical een offerte voor de levering van zaken of diensten heeft ontvangen.
• Schriftelijk: per brief, per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de huidige stand van de techniek in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
• Overeenkomst: de afspraken tussen Klant en GeniMedical
• Klachten: alle klachten van de Klant over kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen en/of de werkzaamheden en alles wat daarmee samenhangt.
• ALV: de laatste versie van de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid, uitsluiting andere voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen GeniMedical en Klant (inzake onder andere maar niet gelimiteerd tot: koop en verkoop, aanbiedingen, leveringen, adviezen, tekeningen, beschrijvingen en alle werkzaamheden in de ruimste zin van het woord die met het voornoemde verband houden).
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met GeniMedical voor de uitvoering waarvan diensten van derden moeten worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant en/ of een andere partij wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
5. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen door GeniMedical en Klant. Deze afwijkingen gelden niet met betrekking tot later ontstane rechtsbetrekkingen tussen GeniMedical en Klant.
6. Deze algemene voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd dan wel worden aangevuld. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van één maand na schriftelijke bekendmaking van deze wijziging.
7. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van GeniMedical is het de Klant niet toegestaan zijn rechten en plichten uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.
8. Door het accepteren van de offerte, het plaatsen van een bestelling en/of het geven van opdrachten door de Klant, doet de Klant afstand van zijn algemene voorwaarden en aanvaardt de Klant de onderhavige ALV.
9. Deze ALV prevaleren te allen tijde boven eventuele algemene voorwaarden van de Klant. Dit is ook het geval indien de eventuele voorwaarden van de Klant een soortgelijke preventie bepaling bevatten. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de onderhavige ALV van toepassing zijn.

Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes
1. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden.
2. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door GeniMedical of in haar opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van GeniMedical. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of worden getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door GeniMedical gedaan verzoek op kosten van de Klant aan haar te worden teruggezonden.
3. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is GeniMedical gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek hij de offerte uitbracht in rekening te brengen. GeniMedical maakt kosten voor het opmaken van een offerte. Deze kosten kunnen onder andere (doch niet uitsluitend) bestaan uit: kosten voor het inwinnen van (bedrijfs)informatie van Klant, kosten voor het doen van een vooronderzoek met betrekking tot de Opdracht/ Overeenkomst en kosten die GeniMedical verschuldigd is aan derden ten behoeve van de Opdracht/ Overeenkomst of het vooronderzoek. Het bedrag dat de Klant verschuldigd is wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd is € 100,-, tenzij de daadwerkelijke kosten voor het opmaken van de offerte hoger zijn.
4. Alle aanbiedingen, offertes en tarieflijsten zijn geheel vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanvaardt wordt, heeft GeniMedical het recht dit aanbod in ieder geval binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
6. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is GeniMedical daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij GeniMedical anders aangeeft.
7. GeniMedical kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden, indien de Klant redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de offerte of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
8. De bij een offerte behorende afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichtsopgaven e.d. gelden als een benadering tenzij GeniMedical uitdrukkelijk heeft verklaard dat deze als een exacte opgave zijn te beschouwen.
9. Een samengestelde prijsopgave verplicht GeniMedical niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
10. Is het door de Klant bestelde niet op voorraad en geeft GeniMedical aan niet te kunnen leveren, dan heeft Klant het recht de overeenkomst te ontbinden. GeniMedical is in dat geval nimmer schadeplichtig.

Artikel 3 – De Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke orderbevestiging van de zijde van GeniMedical of door uitvoering van de gevraagde levering en/of werkzaamheden door GeniMedical.
2. De duur, het tarief en nadere voorwaarden van de opdracht worden overeengekomen (en vastgelegd) in de offerte en/ of de opdrachtbevestiging.
3. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer Klanten zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft GeniMedical tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.
4. Eventuele mondelinge toezeggingen met ondergeschikten van GeniMedical binden GeniMedical niet dan nadat en voor zover zij door GeniMedical schriftelijk zijn bevestigd aan Klant.

Artikel 4 – Terbeschikkingstelling van informatie
1. Klant zal alle gegevens en bescheiden, welke GeniMedical volgens haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.
2. Klant staat in voor de juistheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de aan GeniMedical ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
3. Indien en voor zover Klant dit verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan Klant geretourneerd.
4. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan GeniMedical ter beschikking zijn gesteld, heeft GeniMedical het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.

Artikel 5 – Termijn van uitvoering
1. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of levering een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, zelfs niet als GeniMedical deze als bindend heeft ervaren. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Klant GeniMedical schriftelijk in gebreke te stellen. GeniMedical dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Een termijn van minimaal 6 weken wordt als redelijke termijn gezien. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van gewijzigde omstandigheden welke de import, ver- of bewerking, de lading of de verzending van door GeniMedical te leveren zaken bemoeilijken of vertragen, wordt de levertijd als zodanig verlengd met een termijn die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
2. Is Klant een vooruitbetaling verschuldigd of dient de Klant voor de uitvoering benodigde informatie ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is gesteld. Voor het overige gaat de termijn in op de dag van ontvangst door GeniMedical van hetgeen volgens de Overeenkomst voor het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan door de Klant.
3. GeniMedical is tot het doen van deelleveringen bevoegd;
4. GeniMedical is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren

Artikel 6 – Kostenverhogende omstandigheden en prijzen
1. Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden:
o die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de Overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen
o die GeniMedical niet kunnen worden toegerekend en
o die de kosten van de werkzaamheden/ de diensten uit hoofde van de overeenkomst verhogen
2. Kostenverhogende omstandigheden geven GeniMedical recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen.
3. Indien GeniMedical van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient zij de Klant hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door GeniMedical opgegeven of met GeniMedical overeengekomen prijzen exclusief verzendkosten, exclusief verpakking, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en eventuele andere in het kader van de Overeenkomst te maken kosten (zoals reis, verblijfkosten).
5. Door GeniMedical opgegeven of met GeniMedical overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs op het moment van de offerte of aanvaarding van een opdracht door GeniMedical. GeniMedical is gerechtigd de verkoopprijs nadien te verhogen en aan de Klant door te berekenen, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de productiekosten, materiaalkosten, prijs van grondstoffen, lonen, invoerrechten, belastingen, veranderingen in de wisselkoers, verzekeringspremies, inkoopprijzen, arbeidskosten, valutaschommelingen, of een stijging van andere kostprijs-bestanddelen. Indien GeniMedical de prijs verhoogt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de Klant welke een consument is, bevoegd om in dat geval de overeenkomst te ontbinden. De Klant welke handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf heeft dit recht niet.
6. Indien en voor zover GeniMedical tijdens het uitvoeren van een opdracht geconfronteerd zal worden met voor haar (onvoorzienbare) kostenverhogende factoren zal zij na waarschuwing van de Klant gerechtigd zijn om zulks aan de Klant door te rekenen.

Artikel 7 – Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dien overeenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, en hierdoor het tijdstip van voltooiing van de uitvoering kan worden beïnvloed, zal GeniMedical de Klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal GeniMedical de Klant hierover van tevoren inlichten.
4. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal GeniMedical daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit vaste bedrag tot gevolg heeft.

Artikel 8 – Opschorting/ ontbinding/ opzegging
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het in de Overeenkomst omschreven project /  de in de Overeenkomst omschreven opdracht.
2. GeniMedical is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien:
a. Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig of niet deugdelijk nakomt of na het sluiten van de overeenkomst GeniMedical ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
b. Klant in staat van faillissement is verklaard, aan haar, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend, op de andere partij een andere gelijksoortige regeling van toepassing is geworden of de andere partij anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen heeft verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;
c. Klant opgehouden is te bestaan of ontbonden;
d. De zeggenschap bij de Klant wijzigt;
e. indien klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van klant niet langer van GeniMedical kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen;
f. indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van GeniMedical kan worden gevergd
g. zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan GeniMedical zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.
3. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan, behoudt GeniMedical daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, onverminderd haar recht op schadevergoeding. GeniMedical is gerechtigd om de nog niet betaalde zaken terug te nemen, onverminderd haar recht op schadevergoeding. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
4. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd op de grond dat Klant in de nakoming van zijn verplichtingen tekort is geschoten, vergoedt Klant alle kosten die GeniMedical dientengevolge direct of indirect heeft geleden.
5. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd op andere gronden dan dat Klant in de nakoming tekort is geschoten, dient Klant GeniMedical een redelijke vergoeding te betalen voor geleden verlies of gederfde winst aan de zijde van GeniMedical.
6. Een rechtsvordering tegen GeniMedical tot afgifte van de stukken welke GeniMedical ter zake van de opdracht onder zich heeft gekregen, verjaart 1 jaar na beëindiging van de opdracht/ overeenkomst.
7. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van een overeenkomst met GeniMedical op grond van niet tijdige of niet behoorlijke nakoming door GeniMedical, of op grond van dwaling, door Klant is uitgesloten.
8. Indien GeniMedical tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
9. Indien de Klant verantwoordelijk is voor de beëindiging, heeft GeniMedical recht op vergoeding van alle geleden directe en indirecte schade.
10. Annulering van de overeenkomst is niet mogelijk. In dat geval is Klant gehouden de volledige factuur te voldoen alsmede alle reeds door GeniMedical gemaakte kosten, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, onverminderd het recht van GeniMedical om volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst te vorderen.
11. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van GeniMedical op klant onmiddellijk opeisbaar. Indien GeniMedical de nakoming van de verplichting opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
12. Indien klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, dan is GeniMedical gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl klant, uit hoofde van wanprestatie wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 9 – Betaling
1. Betaling door Klant dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door GeniMedical aan te wijzen bankrekening.
2. Ingeval van niet (tijdige) betaling door de Klant welke handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf, treedt de Klant na het verstrijken van de betalingstermijn direct in verzuim. Klant is dan direct de buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van €250,- exclusief BTW verschuldigd en de wettelijke handelsrente verschuldigd.
3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die GeniMedical maakt als gevolg van de niet-nakoming door Klant van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van €250,- exclusief BTW.
4. Indien levering van zaken of werkzaamheden op verzoek van Klant wordt uitgesteld, is Klant de daarvoor overeengekomen prijs per direct verschuldigd en is GeniMedical gerechtigd deze direct te factureren.
5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Klanten, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Klanten zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
6. Het recht van Klant om zijn vorderingen op GeniMedical te verrekenen en/ of om de betaling van de factuur op te schorten uit welke hoofde dan ook is uitdrukkelijk uitgesloten.
7. GeniMedical kan te allen tijde volledige betaling vooraf of bij aflevering verlangen.
8. De aan de betaling verbonden kosten komen voor rekening van klant.
9. GeniMedical heeft het recht de door klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom.
10. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
• een betalingstermijn is overschreden door een Klant die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
• in geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surseance van betaling van de Klant;
• Na het sluiten van de overeenkomst aan GeniMedical omstandigheden ter kennis komen die GeniMedical goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

Artikel 10 – Intellectueel eigendomsrecht
1. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht dan wel de voorafgaande offerte door GeniMedical tot stand gebrachte tekeningen, illustraties, ontwerpen, plannen, ontwerpschetsen, teksten, foto’s en andere materialen of (elektronische) bestanden en de hierop betrekking hebbende technische informatie en ‘’know-how’’ en/ of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom, eigendom van GeniMedical, ongeacht of deze aan de Klant of aan derden ter hand zijn gesteld, daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht al dan niet op aanvraag van Klant.
2. Klant mag voornoemde niet geheel of gedeeltelijk kopiëren en niet aan derden tonen, aan derden ter hand stellen of op andere wijze bekendgemaakt, noch door de Klant worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor deze aan de Klant zijn verstrekt.
3. Klant staat ervoor in, dat geen gegevens betreffende de door de Opdrachtnemer gebezigde fabricage- of constructiemethoden, anders dan met diens voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, worden gebruikt, gekopieerd, aan derden getoond of bekendgemaakt, behoudens voor zover strikt noodzakelijk voor het betreffende werk.

Artikel 11 – Levering
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de te leveren goederen gaat over op de Klant, zodra de goederen aan de vervoerder zijn overhandigd, ook indien GeniMedical de te leveren goederen met eigen transportmiddelen vervoert.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud
1. GeniMedical behoudt zich het eigendomsrecht voor tot het moment waarop Klant aan zijn volledige betalingsverplichting jegens GeniMedical heeft voldaan, voortvloeiende uit deze voorwaarden of de Overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. Klant wordt geacht voor de duur van het eigendomsvoorbehoud de zaken voor GeniMedical te houden en dient deze zichtbaar als eigendom van GeniMedical op te slaan, dan wel te bewaren. Klant zal gedurende het eigendomsvoorbehoud de zaken niet in eigendom overdragen aan derden of bezwaren met rechten van derden, behoudens voor zover de normale bedrijfsuitoefening van Klant vereist, dat zaken worden overgedragen. Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van GeniMedical veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is klant verplicht om GeniMedical daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht klant zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan GeniMedical ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is GeniMedical gerechtigd tot deze penningen.
2. Indien Klant op de uiterste dag van betaling niet aan zijn betalingsverplichting jegens GeniMedical heeft voldaan, er gegronde vrees bestaat dat Klant niet aan zijn betalingsverplichting zal voldoen of Klant ten aanzien van zijn betalingsverplichting in verzuim verkeert, voor zover geen uiterste datum voor betaling van kracht is, is GeniMedical gerechtigd alle zaken, waarop zijn eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen van Klant. Klant machtigt GeniMedical op voorhand om alle betreffende zaken op kosten van de Klant te doen retourneren. Klant geeft GeniMedical of diens aangewezen vertegenwoordiger tevens op voorhand toestemming zijn bedrijfsterrein, magazijnen, fabriekshallen, bouwplaats etc. te betreden voor de uitoefening van het bepaalde in dit artikel.
3. Klant verbindt zich:
– alle aanspraken van de Klant op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verpanden aan GeniMedical zoals wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
– de vorderingen die de Klant verkrijgt jegens zijn relaties bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door GeniMedical geleverde goederen te verpanden aan GeniMedical B.V. op de manier wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

Artikel 13 – In gebreke blijven van de Klant
1. Indien de Klant hetgeen GeniMedical volgens de Overeenkomst toekomt, niet of niet tijdig betaalt, of GeniMedical gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de Klant het GeniMedical toekomende niet of niet tijdig zal betalen, is GeniMedical gerechtigd om van de Klant genoegzame zekerheid te verlangen.
2. Indien de Klant enige op hem rustende verplichting niet nakomt, is GeniMedical gerechtigd het werk te schorsen tot het moment waarop de Klant deze verplichting is nagekomen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen, mits GeniMedical de Klant vooraf schriftelijk of elektronisch op deze gevolgen van het niet-nakomen heeft gewezen. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van GeniMedical op vergoeding van schade, kosten en rente.
3. Indien de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt, dan wel indien ten laste van hem door een derde enig rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzij dit beslag binnen een maand, al dan niet tegen zekerheidstelling, wordt opgeheven, is GeniMedical gerechtigd zonder nadere aanmaning het werk te schorsen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen, waarbij Klant gehouden is alle daardoor geleden schade te vergoeden.
4. Indien op grond van dit artikel sprake is van schorsing respectievelijk beëindiging in onvoltooide staat, is GeniMedical gerechtigd zonder nadere aanmaning het werk te schorsen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen.

Artikel 14 Annulering
1. Als een Klant, nadat een Overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt de volledige orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht. Klant is daarbij gehouden om GeniMedical volledig schadeloos te stellen.
2. Indien Klant bij annulering de afname weigert van de reeds door GeniMedical aangeschafte goederen is Klant gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan GeniMedical te voldoen.
3. Klant is in alle omstandigheden verplicht tot afname.

Artikel 15 – Vooruitbetaling zekerheidstelling
GeniMedical is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen, alvorens tot de verrichting van haar prestatie over te gaan respectievelijk met de verrichting door te gaan. Indien Klant met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft, vervalt de op GeniMedical rustende plicht uit de Overeenkomst, onverminderd het recht van GeniMedical op vergoeding van schade, kosten en interesten door Klant.

Artikel 16 – Geheimhouding en privacy
1. Klant verplicht zich tot geheimhouding jegens derden ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie en gegevens afkomstig van dan wel betrekking hebbend op GeniMedical, voor zover deze informatie en gegevens in het kader van de offerte of opdracht aan Klant bekend zijn geworden.
2. GeniMedical heeft het recht om in publicaties en interviews e.d. bekendheid te geven aan het bestaan van de tussen GeniMedical en Klant gesloten Overeenkomsten.
3. Partijen verplichten zich over en weer in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te handelen. Partijen handelen in overeenstemming met de Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens, de AVG en de Uitvoeringwet AVG.
4. GeniMedical is niet aansprakelijk voor boetes of claims als Klant de verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens niet nakomt.

Artikel 17 – Klachten
1. Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de stukken of informatie, waarover Klant reclameert, dan wel binnen 7 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan GeniMedical te worden kenbaar gemaakt, zulks op straffe van verval van het recht om te reclameren.
2. Wordt niet geklaagd binnen de hierboven gestelde termijn, dan worden de zaken en werkzaamheden geacht te beantwoorden aan de overeenkomst wat betreft de uiterlijk waarneembare aspecten en vervalt ieder recht en iedere rechtsvordering van de klant wegens non-conformiteit ter zake, ongeacht of GeniMedical bekend was met de afwijking en ongeacht of het een toegezegde eigenschap betreft.
3. Klachten als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Klant niet op.
4. Als de reclame niet binnen de afgesproken termijn wordt ingediend, verliest de klant alle rechten met betrekking tot de reclame. Dit omvat onder andere het recht op reparatie, vervanging of vergoeding.
5. De klant is gehouden de te leveren zaken en/of verrichte werkzaamheden af te nemen.
6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal GeniMedical de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door klant, ter keuze van GeniMedical, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan klant voldoen. In geval van vervanging is klant gehouden om de vervangen zaak aan GeniMedical te retourneren en de eigendom daarover aan GeniMedical te verschaffen, tenzij GeniMedical anders aangeeft.
7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van GeniMedical daardoor gemaakt, integraal voor rekening van Klant.
8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens GeniMedical en de door GeniMedical bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar;

Artikel 18 – Aansprakelijkheid
1. Indien een fout wordt gemaakt doordat de Klant GeniMedical onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is GeniMedical voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Klant vrijwaart GeniMedical voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Klant aan GeniMedical onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Klant aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds danwel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van GeniMedical.
2. GeniMedical is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Zij is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet limitatief: bedrijfsschade, productieverlies, gevolgschade, meerkosten van aankoop elders, heropbouw van verloren gegane informatie, boetes, kortingen, omzet- en/of winstderving, kosten die met de uitvoering van het object gemoeid zijn, waardevermindering van producten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
3. De aansprakelijkheid voor directe schade van GeniMedical wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant GeniMedical onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van tekortkoming en GeniMedical ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat GeniMedical in staat is adequaat te reageren.
4. Indien GeniMedical jegens Klant aansprakelijk is uit welke hoofde dan ook en deze aansprakelijkheid is komen vast te staan, is de aansprakelijkheid van GeniMedical te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van GeniMedical in voorkomend geval uitkeert, te verhogen met het bedrag van het eigen risico van GeniMedical. In het geval de verzekering niets uitkeert, maar de aansprakelijkheid van GeniMedical wel vast is komen te staan, is de aansprakelijkheid van GeniMedical te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade meer bedragen dan € 10.000,- per aanspraak (ook niet als het factuurbedrag hoger zou zijn). Indien er meerdere aanspraken zijn, zal de totale vergoeding van de schade nooit meer bedragen dan € 50.000,- per kalenderjaar.
5. GeniMedical is niet aansprakelijk voor schade aan goederen van derden die GeniMedical ter bewerking of bewaring heeft.
6. De Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructie en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen. Tevens draagt de Klant de verantwoordelijkheid om te toetsen of de door GeniMedical te leveren producten/ diensten voldoen aan de regelgeving van het land waar de Klant gevestigd is. GeniMedical kan hiervoor geenszins aansprakelijk zijn.
7. De beperking van aansprakelijkheid heeft geen toepassing indien sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid.
8. Indien Klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens GeniMedical gehouden is, dan is Klant aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van GeniMedical daardoor direct of indirect ontstaan.
9. Het recht op schadevergoeding vervalt, indien daarop niet binnen zeven dagen na de ontdekking van de schade schriftelijk een beroep is gedaan. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking, indien deze later dan na twaalf maanden na afgifte van het betreffende goed of de mededeling dat een dienst is verricht, aan het licht treedt;
10. Derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken en die tevens behoren tot het concern waarvan GeniMedical deel uitmaakt, kunnen tegen een eventuele vordering van Klant in ieder geval dezelfde verweermiddelen aanvoeren als GeniMedical op grond van deze algemene voorwaarden kan aanvoeren;
11. Van GeniMedical en voornoemde derden kan tezamen geen hogere schadevergoeding verkregen worden dan maximaal van GeniMedical alleen verkregen kan worden.
12. Klant vrijwaart GeniMedical voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan GeniMedical toerekenbaar is. Indien GeniMedical uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is klant gehouden GeniMedical zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is GeniMedical , zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van GeniMedical en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Klant.

Artikel 19 Overmacht
1. GeniMedical is gerechtigd zich op overmacht te beroepen, indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden buiten haar wil, daaronder begrepen maar niet beperkt tot stakingen, bedrijfsblokkades, ziekte van personeel, bedrijfsstoringen, ongevallen, in beslagneming, gebrek aan grond- en hulpstoffen, weersomstandigheden, halffabrikaten, materialen, hulpstoffen en/of energie, vertraagde of uitblijven van levering door toeleveranciers, transportstoringen, oorlog, (de gevolgen van) pandemieën, import- en exportbeperkingen, natuurrampen, brand of andere vernietiging van de farieken of magazijnen van GeniMedical of haar toeleveranciers, gebrek aan vervoermiddelen, storingen en maatregelen van overheidswege van welke aard dan ook. GeniMedical heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat GeniMedical zijn verbintenis had moeten nakomen.
2. In geval van overmacht aan de zijde van GeniMedical worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan twee maanden zijn zowel GeniMedical als de Klant bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
3. Indien GeniMedical bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
4. GeniMedical kan nimmer aansprakelijk zijn voor niet-nakoming van de overeenkomst als gevolg van overmacht.

Artikel 20 Vervaltermijn
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Klant uit welke hoofde ook jegens GeniMedical in verband met het verrichten van werkzaamheden door GeniMedical in ieder geval na één jaar na het moment waarop Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 21 Import en Export
1. De Klant draagt zorg voor alle benodigde import- en/of exportvergunningen en neemt alle relevante voorschriften voor import en export in acht, zodat GeniMedical de Overeenkomst kan en mag uitvoeren.
2. De Klant wijst GeniMedical Schriftelijk op alle voor de levering relevante voorschriften die gelden op het gebied van de controle op import en/of export bestaande verboden of toelatingseisen.
3. De Klant garandeert hierbij alle relevante bepalingen inzake in- en uitvoercontrole in acht te nemen en na te leven en alle nodige in- of uitvoervergunningen te verkrijgen.
4. Indien de levering onderhevig is aan een voorwaardelijke goedkeuring, verleent de Klant alle medewerking en stelt alles in het werk om de goedkeuring te verkrijgen. De Klant stuurt GeniMedical alle hiervoor benodigde informatie en documenten toe.
5. Indien de Klant de eerdergenoemde bepalingen schendt en GeniMedical als gevolg hiervan aansprakelijk wordt gehouden door een derde, dan heeft GeniMedical het recht de Overeenkomst te ontbinden. De Klant vergoedt aan GeniMedical de schade die GeniMedical lijdt als gevolg van de schending van de eerdergenoemde bepalingen en/of de ontbinding van de Overeenkomst.
6. Indien levering door GeniMedical na het sluiten van een Overeenkomst onmogelijk wordt door een import- of exportbeperking (bijv. op grond van een embargo of een aanscherping van een embargo) of andere beperkingen welke van overheidswege zijn opgelegd, dan heeft GeniMedical het recht de Overeenkomst te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn.

Artikel 22 Gebreken
1. In geval van gebreken heeft de Klant in beginsel het recht op herstel. Voor het herstel dient de Klant GeniMedical een redelijke termijn te stellen. Een termijn van korter dan zes weken zal nooit als redelijk worden beschouwd. Indien de nakoming door GeniMedical niet binnen de redelijke termijn wordt uitgevoerd of uiteindelijk niet slaagt – hetgeen na drie mislukte pogingen tot herstel het geval is –, kan de Klant aanspraak maken op aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, het opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door de Klant reeds betaald bedrag.
2. Iedere vorm van voornoemde oplossingen komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Klant en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van GeniMedical, de Klant of derden aan de goederen wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
3. Transport-, verblijfs- en reiskosten komen voor rekening van de Klant.
4. Indien klant tijdig reclameert schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij GeniMedical opdracht heeft gegeven.

Artikel 23 Toepasselijk recht; bevoegde rechter; slotbepalingen
1. Op deze voorwaarden en de Overeenkomst waar deze op van toepassing zijn, dan wel de Overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens koopverdrag.
2. Geschillen die ontstaan tussen GeniMedical en de Klant, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Oost-Brabant.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
4. Indien één of meer bepalingen van deze ALV in rechte onverbindend worden verklaard of om welke reden dan ook anderszins onverbindend mocht(en) blijken te zijn, zal daardoor de geldigheid van de overige bepalingen van deze ALV niet worden aangetast. In een dergelijk geval zullen Partijen in overleg treden teneinde de niet-verbindende bepaling(en) te vervangen door een bepaling die wel verbindend is (zijn) doch die zo min mogelijk afwijkt van de onverbindend geachte bepaling(en), mede gelet op het doel en de strekking van die bepaling en deze ALV.